V.A.D. pro Rosu

jak může divadlo pomáhat / deník Kladensko

Kladno – Amatérské Divadlo V.A.D uspořádalo benefiční představení pro Středisko po­moci ohroženým dětem ROSA v Kladně. Výtěžek ze vstupné­ho byl 16 500 korun. Tyto pe­níze budou využity pro úpra­vu terénu a vybavení zahrady střediska, aby ji móhli bez problémů používat i klienti s tělesným postižením.

Divadelní soubor V.A.D vě­noval středisku ROSA bene­fiční představení už posedmé. Tentokrát mohli návštěvníci zhlédnout úspěšnou komedii s názvem Upokojenkyně od Ka­zimíra Lupince. Jedná se hru z prostředí domova pro senio­ry, která se citlivým humorem vyrovnává s tématem stárnutí a umírání.

„Děkujeme všem, díky nimž se úspěšná benefiční akce mohla uskutečnit – divákům, kteří přispěli zakoupením vstupenky, Divadlu V.A.D a v neposlední řadě Kladenské­mu divadélku, které bezplat­ně poskytlo prostory,” uvedla Helena Kolářová ze střediska. Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA je nezisko­vá organizace, která už od roku 1992 pomáhá rodinám s dětmi s různým druhem zne­výhodnění. Jedná se o rodiny s dětmi se zdravotním posti­žením, sociálním znevýhod­něním nebo rodiny pěstoun­ské.

Provozuje také Rodinné po­radenské centrum, v rámci kterého nabízí klientům psychologické poradenství, před­nášky o výchově a kroužky za­měřené na rozvoj dětí. Tyto služby mohou využít všechny rodiny s dětmi, které mají zá­jem.

­